Desatero Společenstva

Člen Společenstva je povinen:

  • Dodržovat stanovy Společenstva a zásady vzešlé z Valných hromad.
  • V rámci svých možností chránit zájmy ostatních členů Společenstva a prosazovat společné hodnoty a zásady. 
  • Poskytnout na požádání rady nezbytnou součinnost při řešení regionálních problémů v okruhu jeho přirozené působnosti. Stejně tak poskytnout radě Společenstva v přiměřeném rozsahu informace sloužících ke zpracovávání analýz o vývoji trhu pro interní potřeby Společenstva.
  • Informovat radu Společenstva o těžko vymahatelných pohledávkách, problematických obchodních partnerech a praktických s záměrem ochrany ostatních členů. Stejně tak poukazovat na nekvalitně prováděné služby v oboru. 
  • Neustále se vzdělávat v oboru a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, stejně tak jako dbát o patřičnou úroveň  a kvalitu strojního vybavení a zařízení.

Člen Společenstva nesmí:

  • Být při přijímání právoplatně odsouzen pro majetkovou či hospodářskou trestnou činnost. Pokud bude odsouzen v průběhu členství má rada Společenstva právo rozhodnout o zrušení jeho členství. O jeho znovupřijetí rozhoduje Valná hromada.
  • Podnikat a chovat se v rozporu se zájmy ochrany životního prostředí a příslušných zákonů k tomu vztažných. 
  • Zabývat se prodejem či zprostředkováním prodeje opotřebených pneumatik s úmyslem jejich opětovného uvedení na trh s vyjímkou jejich dalšího zpracování, recyklace či protektorování.
  • Poškozovat svým jednáním ostatní členy Společenstva, tím ale není dotčeno právo volné hospodářské soutěže v mezích zákona.
  • Obchodovat se zbožím nemající schválení do provozu na území ČR nebo mající nejasný původ.